Welcome salutation by Maiko Fukutama

Maiko Fukutama