Maiko Fukuno in Miyagawa-Cho

Maiko Fukuno around Miyagawa-Cho, one of Kyoto’s five geisha districts